Generelle salgsbetingelser for Flowlow

Generelle salgsbetingelser for Flowlow

Denne version af de generelle vilkår og betingelser erstatter alle tidligere versioner

De generelle vilkår og betingelser, der findes heri, skal gælde for alle Business-to-Business transaktioner foretaget af Flowlow for at sælge varer og tjenester til kunden. Eventuelle yderligere eller anderledes vilkår kan kun være gyldige, hvis de er lavet skriftligt og accepteret af begge parter.

1. Salget

1.1. Ordrer kan kun accepteres, hvis Kunden er godkendt og etableret hos Flowlow. Kunden er ansvarlig for at give alle relevante og nødvendige oplysninger til at føre en juridisk forretningsforbindelse, og for at holde disse oplysninger ajour. Flowlow kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller unøjagtige oplysninger.

1.2. Enhver ordre afgivet af kunden, uanset om et depositum er betalt, er afhængig af tilgængelighed og er ikke bindende for flowlow i tilfælde af, at produkterne ikke kan skaffes.

1.3. Alt salg sker på de betingelser, der findes heri og er endelige. Kunden må aldrig returnere produkterne, medmindre de viser sig at være defekte eller på anden måde fejlbehæftede.

1.4. Alle ordrer er bindende og kan ikke annulleres, medmindre det er specifikt aftalt med en autoriseret repræsentant for Flowlow.

1.5. Hvis kunden annullerer en ordre, er Flowlow berettiget til at opkræve et gebyr på 20 % af indkøbsordren.

1.6. Ved at acceptere produkterne anses kunden for at have accepteret betingelserne angivet på fakturaen eller eventuelle andre efterfølgende dokumenter fra Flowlow.

1.7. De heri anførte vilkår og betingelser kan i nogle tilfælde være i konflikt med nogle vilkår og betingelser, der er angivet i indkøbs ordrer eller andre dokumenter eller kommunikation fra kunden. Dette skal ikke betragtes som et afkald på nogen af ​​betingelserne heri. En behørigt autoriseret manager for Flowlow skal acceptere eventuelle ændringer i de heri anførte vilkår og betingelser, før de er bindende for Entertainment Trading.

2. Priser

2.1. Alle priser er angivet i DKK, medmindre andet er tydeligt angivet og er eksklusiv afgifter og fragt.

2.2. Kunden betaler en pris, der er baseret på Flowlow officielle prisliste, medmindre anden pris er skriftligt aftalt. Den officielle prisliste er tilgængelig efter anmodning fra Flowlow.

2.3. Alle priser kan ændres uden varsel. Flowlow er berettiget til at ændre prisen indtil leveringsdagen, hvis der opstår uventede omkostninger som følge af stigning i valutakursen eller andre gebyrer, som er uden for Flowlows kontrol.

3. Vogn

3.1. Transport skal udføres af en fælles transportør på kundens risiko og regning. Fragtomkostninger tillægges alle angivne priser og tilføjes fakturaen, medmindre andet er aftalt.

3.2. Delleverancer pålægges alle fragtomkostninger.

4. Betalingsbetingelser

4.1. Medmindre andet er aftalt, er standardbetalingsbetingelserne: efterkrav eller bankoverførsel på forhånd.

4.2. For sen betaling pålægges den af ​​Danmarks Nationalbank fastsatte rente pr. måned.

4.3. Flowlow kan efter eget skøn vælge at faktorisere eller sælge enhver faktura, og kravet knyttet hertil, til et udpeget finansielt serviceselskab. Kunden skal underrettes behørigt, hvis kravet er blevet faktoriseret eller solgt, hvorefter fakturaen kun kan afregnes ved betaling til den udpegede finansielle virksomhed. For sen betaling af en solgt faktura vil blive pålagt gebyrer og/eller renter i henhold til normal praksis i den udpegede finansielle virksomhed.

4.4. Eventuel saldo, der opstår på grund af udstedte kreditnotaer til fordel for Kunden, kan ikke udbetales, men vil blive sat på den næste faktura, der udstedes.

4.5. Flowlow ansøger om kreditforsikring på hver kunde og fastsætter kreditgrænsen fra forsikringsdækningen. De kunder, der er omfattet af en kreditforsikring, vil dagligt være under opsyn, og forsikringsdækningen kan til enhver tid hæves eller ændres.

4.6. Hvis kunden ikke kan kreditforsikres, skal Kunden betale forud, stille bankgaranti eller stille moderselskabsgaranti. Kunden betaler udgifterne til at stille bankgarantien.

5. Ejendomsret til varerne

5.1. Flowlow forbeholder sig og beholder ejendomsretten til de leverede varer under de heri anførte vilkår, indtil Flowlow modtager alle udestående betalinger fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at tegne forsikring for varerne og holde varerne forsikret, indtil betalingen er fuldt ud afregnet.

6. Levering og risiko for tab

6.1. Enhver leveringstid er kun omtrentlig og baseret på betingelserne på tidspunktet for kundens bestilling. Medmindre andet er aftalt, er leveringen fuldstændig ved overdragelse af besiddelsen til en fælles fragtmand, ab fabriks forsendelsessted, hvorpå al risiko for tab, beskadigelse eller ødelæggelse af varen overgår til kunden, hvis den sendes på kundens regning og risiko. Ved afsendelse på Flowlow regning og risiko er risikoen for tab, beskadigelse eller ødelæggelse af varerne hos Flowlow indtil levering på det aftalte bestemmelsessted.

6.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil forsendelsesmåden være efter Flowlow skøn.

6.3. Flowlow vil lave delforsendelser, når det er muligt, og vil fremsende fakturaer for delforsendelser. Kunden er i stand til at indstille en minimumsordreværdi, der skal opfyldes, før delforsendelse vil blive foretaget.

7. Force majeure

7.1. Flowlow vil gøre alt for at fuldføre forsendelsen, men er ikke ansvarlig for tab eller skader eller for forsinkelser af en levering, der opstår som følge af omstændigheder uden for dets kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, Guds handlinger, og regerings handlinger eller overholdelse af statslige regler eller forskrifter.

8. Garanti

8.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, garanterer Flowlow de heri solgte varer mod fejl ved den normale brug deraf, der udelukkende skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Enhver garanti givet til Flowlow af dets leverandør skal videregives til kunden i henhold til de vilkår, der er angivet i en sådan garanti.

8.2. Ingen garanti, der er udvidet af Flowlow, gælder for varer, der er defekte på grund af forkert brug, forsømmelse, forkert installation, lodning eller uheld, eller for varer, der sælges som "brugte".

8.3. Kunden er forpligtet til at kontrollere varerne ved modtagelsen og til at indberette eventuelle reklamationer rettidigt og inden for tre (3) dage fra varens modtagelse.

8.4. Ovenstående garanti og kundens eksklusive afhjælpning nedenfor vil være en tilbagebetaling af kundens køb baseret på markedsprisen på dagen for modtagelse af produkterne.

9. Ansvar

9.1. Bortset fra Kundens eneste og eksklusive retsmiddel anført i afsnit 8, har Flowlow intet ansvar eller forpligtelse over for kunden eller nogen personer for krav, tab, skader eller udgifter af nogen art forårsaget helt eller delvist – direkte eller indirekte – på grund af produkternes utilstrækkelighed til ethvert formål, enhver mangel eller defekt i nogen af ​​produkterne, uanset om de er dækket af garantien eller ej, brugen eller ydeevnen af ​​nogen af ​​produkterne, og afbrydelse eller tab af servicebrug eller ydeevne af produkter pr. enhver særlig, direkte, indirekte eller følgeskade eller tab uden begrænsning, personskade eller tab af forretning eller fortjeneste eller anden skade, uanset om kunden har informeret Entertainment Trading om muligheden eller sandsynligheden for en sådan skade eller tab eller enhver anden skade eller tab.

9.2. Kunden er indforstået med at holde og kompensere Flowlow for ethvert ansvar, tab, omkostninger eller skade, der er beskrevet i sætningen, bortset fra de eneste og eksklusive retsmidler, der er anført i afsnit 8, fra krav fra enhver part eller parter (herunder uden begrænsning). , krav fra kundens kunde, medarbejdere og lignende) for personskade eller død eller skade på ejendom (materielle og immaterielle) som følge af eksistensen eller brugen af ​​Produkterne eller enhver defekt i Produkterne, uanset om et sådant ansvar, tab, omkostninger eller ej. skade, der er opstået helt eller delvist af enhver faktisk eller påstået handling eller undladelse fra Flowlow, dets medarbejdere, leverandører eller sælgere, eller af enhver defekt i produkterne,

9.3. Flowlow forbeholder sig retten til at give kredit for værdien af ​​varer, der viser sig at være defekte i henhold til garantibetingelserne. Garantien gives på de udtrykkelige betingelser, at (1) øjeblikkelig skriftlig meddelelse om enhver defekt skal gives til Flowlow og (2) Flowlow-inspektion afslører kundens krav om at være gyldig i henhold til garantiens vilkår.

9.4. Brugen af ​​billeder fra vores billedbank sker på eget ansvar. Vi fraskriver os ethvert ansvar og kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle ophavsretskrav, som du måtte få fra enhver copyright-indehaver.

10. Ansvarsbegrænsninger

10.1. Under ingen omstændigheder kan Flowlow holdes ansvarlig for tab af brug, indtægt, fortjeneste, sædvane eller nogen direkte, indirekte følgeskader eller strafskader, der opstår som følge af, forbundet med eller som følge af salg eller brug af varer leveret i henhold til aftalen.

11. Offentliggørelse

11.1. Eventuelle aftaler, ordrer, priser eller tekniske oplysninger leveret af Flowlow til kunden i forbindelse med et salg af varer skal behandles fortroligt og må ikke videregives til nogen tredjepart eller tredjepart.

12. Jurisdiktion og gældende lov

12.1. Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning.

12.2. Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til disse almindelige vilkår og betingelser, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter Det Danske Voldgiftsinstituts regler.