Generella försäljningsvillkor för Flowlow

Allmänna försäljningsvillkor för Flowlow


Denna version av de allmänna villkoren ersätter alla tidigare versioner

De allmänna villkoren som återfinns här ska gälla för alla Business-to-Business-transaktioner som utförs av Flowlow för att sälja varor och tjänster till kunden. Eventuella ytterligare eller annorlunda villkor kan endast vara giltiga om de skrivs och accepteras skriftligt av båda parter.

1. Försäljningen
1.1. Ordrar kan endast accepteras om kunden är godkänd och etablerad hos Flowlow. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla all relevant och nödvändig information för att föra en juridisk affärsrelation och för att hålla denna information uppdaterad. Flowlow kan inte hållas ansvarigt för bristande eller felaktig information.
1.2. Varje order som kunden lägger, oavsett om en handpenning har betalats, är beroende av tillgänglighet och är inte bindande för Flowlow om produkterna inte kan erhållas.

1.3. Alla försäljningar sker enligt villkoren här och är slutgiltiga. Kunden får aldrig returnera produkterna om de inte visar sig vara defekta eller på annat sätt felaktiga.

1.4. Alla ordrar är bindande och kan inte avbrytas om det inte specifikt har överenskommits med en auktoriserad representant för Flowlow.

1.5. Om kunden avbryter en order är Flowlow berättigat att ta ut en avgift på 20 % av inköpsordern.

1.6. Genom att acceptera produkterna anses kunden ha accepterat villkoren som anges på fakturan eller eventuella andra efterföljande dokument från Flowlow.

1.7. De här angivna villkoren och betingelserna kan i vissa fall vara i konflikt med vissa villkor som anges i inköpsordrar eller andra dokument eller kommunikation från kunden. Detta ska inte betraktas som ett avståndstagande från något av villkoren här. Eventuella ändringar i dessa villkor och betingelser måste godkännas av en behörig chef för Flowlow innan de blir bindande för Entertainment Trading.

2. Priser
2.1. Alla priser anges i DKK om inget annat tydligt anges och är exklusive skatter och frakt.
2.2. Kunden betalar ett pris baserat på Flowlows officiella prislista om inget annat skriftligt avtalats. Den officiella prislistan är tillgänglig på begäran från Flowlow.
2.3. Alla priser kan ändras utan föregående meddelande. Flowlow har rätt att ändra priset fram till leveransdagen om oväntade kostnader uppstår på grund av valutakursförändringar eller andra avgifter som ligger utanför Flowlows kontroll.

3. Frakt
3.1. Transporten ska utföras av en gemensam transportör på kundens risk och bekostnad. Fraktkostnader läggs till alla angivna priser och läggs till fakturan om inget annat överenskommits.
3.2. Delleveranser belastas med alla fraktkostnader.

4. Betalningsvillkor
4.1. Om inget annat har överenskommits är standardbetalningsvillkoren: postförskott eller förskottsbetalning via banköverföring.
4.2. Försenad betalning bestraffas med ränta enligt vad som fastställs av Danmarks Nationalbank per månad.

4.3. Flowlow kan efter eget gottfinnande välja att fakturera eller sälja varje faktura och det tillhörande kravet till ett utsedd finansiellt företag. Kunden måste meddelas ordentligt om att kravet har fakturerats eller sålts, varefter fakturan endast kan regleras genom betalning till det utsedda finansiella företaget. För sen betalning av en såld faktura kommer avgifter och/eller ränta att påföras enligt normal praxis hos det utsedda finansiella företaget.

4.4. Eventuell balans som uppstår på grund av utfärdade kreditnotor till fördel för kunden kan inte betalas ut utan kommer att krediteras på nästa faktura som utfärdas.

4.5. Flowlow ansöker om kreditförsäkring för varje kund och fastställer kreditgränsen baserat på försäkringsskyddet. Kunden som omfattas av en kreditförsäkring kommer att övervakas dagligen, och försäkringsskyddet kan hävas eller ändras när som helst.

4.6. Om kunden inte kan försäkras om kredit måste kunden betala i förskott, lämna bankgaranti eller moderbolagsgaranti. Kunden betalar kostnaderna för att lämna bankgarantin.

5. Äganderätt till varorna
5.1. Flowlow förbehåller sig och behåller äganderätten till de levererade varorna enligt de villkor som anges här tills Flowlow erhåller alla utestående betalningar från kunden. Kunden ansvarar för att försäkra varorna och hålla dem försäkrade tills betalningen är fullständigt reglerad.

6. Leverans och risk för förlust
6.1. Varje leveranstid är endast ungefärlig och baserad på förhållandena vid tidpunkten för kundens beställning. Om inte annat har överenskommits är leveransen fullständig vid överlämnandet av äganderätten till en gemensam fraktman, ab fabriks sändningsplats, där all risk för förlust, skada eller förstörelse av varan övergår till kunden om den skickas på kundens bekostnad och risk. Vid sändning på Flowlows bekostnad och risk ligger risken för förlust, skada eller förstörelse av varorna hos Flowlow fram till leverans till den avtalade destinationsplatsen.

6.2. Om inte annat har avtalats skriftligen kommer fraktmetoden att bestämmas efter Flowlows skön.

6.3. Flowlow kommer att göra delleveranser när det är möjligt och kommer att skicka fakturor för delleveranser. Kunden kan ställa in ett minimivärde för beställningen som måste uppfyllas innan delleverans görs.

7. Force majeure
7.1. Flowlow kommer att göra allt för att slutföra leveransen, men är inte ansvarigt för förlust eller skada eller för förseningar av en leverans som uppstår på grund av omständigheter utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till brand, Guds handlingar och regeringshandlingar eller efterlevnad av statliga regler eller föreskrifter.

8. Garanti
8.1. Om inte annat skriftligt har avtalats, garanterar Flowlow de här sålda varorna mot fel vid normal användning, som uteslutande beror på material- eller tillverkningsfel. Eventuell garanti som ges till Flowlow av dess leverantör måste överföras till kunden enligt villkoren som anges i en sådan garanti.

8.2. Ingen garanti som ges av Flowlow gäller för varor som är defekta på grund av felaktig användning, försummelse, felaktig installation, lödning eller olycka, eller för varor som säljs som "använda".

8.3. Kunden måste kontrollera varorna vid mottagandet och rapportera eventuella reklamationer i tid och inom tre (3) dagar från varans mottagande.

8.4. Ovanstående garanti och kundens uteslutande botemedel nedan kommer att vara en återbetalning av kundens köp baserat på marknadspriset på dagen för mottagandet av produkterna.

Ansvar
9.1. Med undantag för den enda och exklusiva rätten som anges i avsnitt 8 har Flowlow inget ansvar eller skyldighet gentemot kunden eller någon person för krav, förluster, skador eller kostnader av något slag som helt eller delvis orsakats - direkt eller indirekt - på grund av otillräcklighet hos produkterna för något ändamål, något fel eller defekt i någon av produkterna, oavsett om de täcks av garantin eller inte, användningen eller prestanda av någon av produkterna, och avbrott eller förlust av tjänst, användning eller prestanda av produkterna i enlighet med någon särskild, direkt, indirekt eller följdskada eller förlust utan begränsning, personskada eller förlust av affär eller vinst eller annan skada, oavsett om kunden har informerat Entertainment Trading om möjligheten eller sannolikheten för en sådan skada eller förlust eller någon annan skada eller förlust.

9.2. Kunden är medveten om och åtar sig att hålla och kompensera Flowlow för varje ansvar, förlust, kostnad eller skada som beskrivs i meningen, förutom de enda och exklusiva rättsmedlen som anges i avsnitt 8, från krav från någon part eller parter (inklusive, utan begränsning, krav från kundens kund, anställda och liknande) för personskada eller död eller skada på egendom (materiell och immateriell) som ett resultat av existensen eller användningen av Produkterna eller något fel i Produkterna, oavsett om sådant ansvar, förlust, kostnad eller skada har uppstått helt eller delvis genom någon faktisk eller påstådd handling eller försummelse från Flowlow, dess anställda, leverantörer eller säljare, eller genom något fel i produkterna,

9.3. Flowlow förbehåller sig rätten att ge kredit för värdet av varor som visar sig vara defekta enligt garantivillkoren. Garantin ges under förutsättning att (1) omedelbar skriftlig meddelande om varje defekt ges till Flowlow och (2) Flowlows inspektion avslöjar att kundens krav är giltigt enligt garantivillkoren.

9.4. Användningen av bilder från vår bildbank sker på eget ansvar. Vi avsäger oss allt ansvar och kan inte hållas ansvariga för eventuella upphovsrättskrav som du kan få från någon upphovsrättsinnehavare.

10. Ansvarsbegränsningar
10.1. Under inga omständigheter kan Flowlow hållas ansvarigt för förlust av användning, intäkter, vinst, sedvänja eller några direkta, indirekta följdskador eller straffskador som uppstår till följd av, är kopplade till eller som ett resultat av försäljning eller användning av varor som levereras enligt avtalet.

11. Offentliggörande
11.1. Eventuella avtal, beställningar, priser eller teknisk information som tillhandahålls av Flowlow till kunden i samband med försäljningen av varor ska behandlas konfidentiellt och får inte lämnas ut till någon tredje part.

12. Jurisdiktion och tillämplig lag
12.1. Dessa allmänna villkor och bestämmelser är föremål för dansk lagstiftning.

12.2. Eventuell tvist som uppkommer från eller är relaterad till dessa allmänna villkor och bestämmelser ska avgöras genom skiljeförfarande vid Det Danske Voldgiftsinstitut enligt Det Danske Voldgiftsinstituts regler.